Hotărârea nr. 171/2006

Hotãrârea nr. 171 privind protectia socialã acordatã anumitor categorii de cãlãtori

HOTÃRÂREA Nr. 171

privind protectia socialã acordatã anumitor categorii de cãlãtori

 

Consiliul Local la Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care se propune protectie socialã unor categorii de persoane si pensionari prin acordarea unor facilitãti pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

având în vedere Hotãrârea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti nr.6/03.06.2006;

având în vedere Scrisoarea Consiliului Judetean a Persoanelor Vârstnice Prahova nr. 47/07.07.2006;

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind transportul public local de calatori, aprobatã prin Legea nr. 284/2002;

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit. d si precum si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã protectie socialã prin acordarea de gratuitãti la transport pe mijloacele de transport în comun ce apartin Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, începând cu data de 01.08. 2006, pentru urmãtoarele categorii de cãlãtori:

a) persoane si pensionarii

- femei cu vârstã de peste 65 de ani, si

 

- bãrbati cu vârstã de peste 70 de ani,

indiferent de cuantumul pensiei

b) pensionarii

- femei cu vârstã de pânã la 65 de ani, si

 

- bãrbati cu vârstã de pânã la 70 de ani,

cu pensii lunare de pânã la 450 RON, inclusiv.

Facilitatile se acordã în baza unei legitimatii de cãlãtorie sub forma unei autorizatii nominale gratuite care reprezintã echivalentul unui abonament lunar pe un traseu. Autorizatiile se vizeazã o datã la sase luni.

            Protectia socialã prezentatã la alin. (1) se acordã începând cu data de 1 august 2006

Art. 2

Aprobã eliberarea legitimatiilor de cãlãtorie si tinerea evidentei lunare conform bazei de date de cãtre Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti, care va întocmi lunar, decont pentru aceastã categorie de cãlãtori si îl va depune cu numãr de înregistrare la Primãria Municipiului Ploiesti în vederea decontãrii.

Art. 3

Aprobã ca din veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Ploiesti sã se asigure sumele necesare acoperirii gratuitãtilor acordate conform art. 1 din prezenta.

Art. 4

Cu data intrãri în vigoare a prezentei, prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 21/02.03.2005 si Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/30.03.2005 îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu