Hotărârea nr. 17/2006

Hotararea nr. 17 privind modificarea si reorganizarea organigramei si a statului de functii al Oficiului Public Proiect

HOTÃRÂREA Nr. 17

privind modificarea si reorganizarea organigramei si a statului de functii al Oficiului Public Proiect

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect, prin care se propune  reorganizarea activitãtii corespunzãtor organigramei si a statului de functii propuse în consecintã;

având în vedere H.C.L. nr. 151/2001 de înfiintare a Oficiului Public Proiect si prevederile Ordonantei de Guvern nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;

în temeiul art. 38 (2), lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Modificã organigrama si statul de functii al Oficiului Public Proiect conform Anexei  nr. 1 si 2 la prezenta hotãrâre, începând cu data de 01.02.2006.

Art. 2

Oficiul Public Proiect va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu