Hotărârea nr. 169/2006

Hotãrârea nr. 169 privind aprobarea majorãrii cuantumului cotizatiei datoratã de Municipiul Ploiesti, ca membru al Asociatiei Municipiilor din România, pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 169

privind aprobarea majorãrii cuantumului cotizatiei datoratã de Municipiul Ploiesti

ca membru al Asociatiei Municipiilor din România pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeanã, Relatii Externe, prin care se propune aprobarea majorãrii cuantumului cotizatiei datoratã de Municipiul Ploiesti ca membru al Asociatiei Municipiilor din România pe anul 2006;

în baza Hotãrârii nr. 96/2005 a Asociatiei Municipiilor din România;

în temeiul Legii. nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Incepând cu anul 2006, cotizatia de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania va fi de 0,10 RON (1.000 ROL)/ locuitor/an.

Art. 2

Directia Economicã se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu