Hotărârea nr. 168/2006

Hotãrârea nr. 168 privind înfiintarea unui centru social de urgentã pentru persoane vârstnice fãrã adãpost

HOTÃRÂREA Nr. 168

privind înfiintarea unui centru social de urgentã pentru persoane vârstnice fãrã adapost

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune înfiintarea centrului social de urgentã pentru persoane vârstnice fãrã adãpost în vederea selectarii si includerii acestuia de cãtre Ministerul Muncii, Solidaritãtii Sociale si Familiei în cadrul programului de interes national Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fãrã adãpost prin crearea de centre sociale de urgentã;

în temeiul art. 1, alin. 3 din Hotãrârea Guvernului Romaniei nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fãrã adãpost si persoanelor victime ale violentei în familie si a finantãrii acestor programe;

în baza art. 1, alin. 2, lit. a din Ordinul nr. 325/2006 al Ministrului muncii, solidaritãtii sociale si familiei pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor fãrã adãpost si a persoanelor victime ale violentei în familie;

conform art. 33, alin. 1 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistentã socialã;

în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

având în vedere prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 307/2002 privind înfiintarea serviciului public de interes local Administratia Serviciilor Sociale Comunitare;

            în temeiul art. 38, alin. 2 lit. s si art. 46, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã înfiintarea în Municipiul Ploiesti a unui centru social de urgentã pentru persoanele vârstnice fãrã adãpost, cu sediul în Bdul. Petrolului nr. 8A.

Art. 2

Aprobã participarea Consiliului Local al Municipului Ploiesti prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti cu o contributie de 45.000 RON, reprezentand 10 % din valoarea totalã a proiectului, respectiv 450.000 RON.

Art. 3

Costurile de functionare ale Centrului de Urgenta vor fi suportate de Municipiul Ploiesti pe o perioada de 5 ani (inclusiv anul în care este finantat prin program); dupã expirarea acestei perioade se va mentine obiectul de activitate al centrului în domeniul serviciilor sociale pentru o perioadã de minim 5 ani.

Art. 4

Directia Economicã si Directia de Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti, precum si Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti vor aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu