Hotărârea nr. 167/2006

Hotãrârea nr. 167 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007, finantate din credit bancar

HOTÃRÂREA Nr.167

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 116/2006

referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007, finantate din credit bancar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti,prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 116/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007, finantate din credit bancar;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005 – Legea bugetului de stat pe anul 2006 si ale Ordonantei de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;.

            în temeiul art. 38, lit. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea listei de investitii pe anul 2006 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Sursa de finantare pentru obiectivele de investitii prevãzutã în Anexa nr. 1 este asiguratã prin creditul bancar contractat de Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti cu ALPHA BANK în valoare de 66.285.128,5 RON.

Art. 3

Serviciul anual al datoriei aferent împrumutului se suportã din subventii alocate din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti, serviciile de specialitate ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu