Hotărârea nr. 166/2006

Hotãrârea nr. 166 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 166

privind rectificarea  bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2006

                         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003, Ordonanta privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit. d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã rectificarea listei de investitii  pe  anul 2006,  conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Aprobã  rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2006, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale ordonatorilor tertiari de credite se însãrcineazã cu aducerea  la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu