Hotărârea nr. 165/2006

Hotãrârea nr. 165 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 165

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei

Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2006 si lista de investitii;

având în vedere:

-         prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/15.12.2005; 

-         Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2 lit. d, art .46 al. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2006 conform Anexei nr. 1.

Art. 2

Aprobã lista de investitii pe anul 2006 a Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti conform Anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu