Hotărârea nr. 164/2006

Hotãrârea nr. 164 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 164

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2006 si lista de investitii;

avand în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006, a Legii nr. 380/19.12.2005, Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 si a Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si 2, lit. d, art. 46, alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã rectificarea listei de investitii pe anul 2006 a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, conform Anexelor nr. 2, nr. 3 si nr. 4 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu