Hotărârea nr. 163/2006

Hotãrârea nr. 163 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 163

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti;

având în vedere prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006;

în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2, lit. d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Clubului Sportiv Municipal Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu