Hotărârea nr. 161/2006

Hotãrârea nr. 161 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 161

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli

al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local S.P.F.L. pe anul 2006;

avand în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2, lit. d si art. 46, alin.1 si alin.3 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale pe anul 2006, conform Anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei Municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri .

Art. 3

Directia Administratie Publica si Juridic - Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu