Hotărârea nr. 16/2006

Hotararea nr. 16 privind transformarea gradului profesional al unui post ocupat de un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

HOTÃRÂREA Nr. 16

privind transformarea gradului profesional al unui post ocupat de un functionar public

ce a absolvit perioada de stagiu din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentã a Persoanelor

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor prin care se propune transformarea gradului profesional al unui post ocupat de un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentã a Persoanelor;

în conformitate cu prevederile art. 52 alin. 2 coroborat cu prevederile art. 53, alin (1), lit a din Legea nr. 188/1999, republicatã în 2004, ca urmare a terminãrii perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluãrii realizate, functionarii publici vor fi numiti functionari publici definitivi în clasa corespunzãtoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent;

            în temeiul art. 38 (2), lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea art. 2 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 33/2005 în sensul transformãrii gradului debutant în asistent, treapta de salarizare 3 al postului de consilier în cadrul Serviciului Stare Civila, începând cu data de 01.01.2006.

Art. 2

Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 33/2005 se modificã conform prezentei.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu