Hotărârea nr. 159/2006

Hotãrârea nr. 159 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor Ploiesti, pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 159

privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor Ploiesti, pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2 lit. d, coroborat cu art . 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr . 215/2001 privind administratia publica locala, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor pe anul 2006, conform Anexei nr . 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã lista de investitii pe anul 2006, conform Anexei nr. 2  care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu