Hotărârea nr. 155/2006

Hotãrârea nr. 155 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I. L. Caragiale

HOTÃRÂREA Nr. 155

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale privind necesitatea aprobãrii rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonanta de urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

în temeiul art. 38 alin. 1 si 2 lit. d, art. 46 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu