Hotărârea nr. 153/2006

Hotãrârea nr. 153 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, garaj si bransamente utilitãti, Strada Ghighiului nr. 18, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 153

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, garaj si bransamente utilitãti,  Strada Ghighiului  nr. 18,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului  Badea Remus Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, garaj si bransamente utilitãti,  Strada Ghighiului  nr. 18,  Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1) si (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, garaj si bransamente utilitãti,  Strada Ghighiului  nr. 18,  Ploiesti, la solicitarea domnului  Badea Remus,  cu conditia respectarii Avizului nr. 420 din 07.06.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietate particularã conform Contractului de vânzare-cumpãrare nr. 3305 din 12.10.2005 si are suprafata de 436,00 mp din acte si 304,00 mp. din mãsurãtori fãcute în teren.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu