Hotărârea nr. 152/2006

Hotãrârea nr. 152 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, Strada Olteni nr. 7, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 152

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, Strada Olteni nr. 7,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului  Dobre Vasile Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, Strada Olteni nr. 7, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1) si  (2),  lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, Strada Olteni nr. 7, Ploiesti, la solicitarea domnului  Dobre Vasile,  cu conditia respectarii Avizului nr. 419 din 07.06.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã in intravilan si este proprietate particularã conform Contractului de vânzare-cumpãrare nr. 7429 / 2005 si are suprafata de 150.00 mp. având o servitute de trecere de 45,00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu