Hotărârea nr. 150/2006

Hotãrârea nr. 150 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire magazin si birou notarial, Strada Ion Maiorescu nr. 16, Bl. 33, N1, Parter, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 150

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire magazin si birou notarial,

Strada Ion Maiorescu nr. 16, Bl. 33, N1, Parter, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Biroului Notarului Public Minea Octavian si a doamnei Enache Maria Planul Urbanistic de Detaliu Construire magazin si birou notarial, Strada Ion Maiorescu nr. 16, Bl. 33, N1, Parter, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire magazin si birou notarial, Strada Ion Maiorescu nr. 16, Bl. 33, N1, Parter, Ploiesti, la solicitarea domnului Dobre Vasile, cu conditia respectãrii Avizului nr. 426 din 07.06.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este concesionat Biroului Notarului Public Minea Octavian conform Contractului de concesiune nr. 01731/29.03.2006 în suprafatã de 36,00 mp. si doamnei Enache Maria conform Contractului de concesiune nr. 01732/20.03.2006 în suprafatã de 78,00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu