Hotărârea nr. 15/2006

Hotararea nr. 15 privind transformarea gradului profesional al unui post ocupat de un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti

HOTÃRÃREA Nr. 15

privind transformarea gradului profesional al unui post ocupat de un functionar public

ce a absolvit perioada de stagiu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul prin care se propune transformarea gradului profesional al unui post ocupat de un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti;

în conformitate cu prevederile art. 52 alin. 2 coroborat cu prevederile art.  53, alin. (1), lit a din Legea nr. 188/1999, republicatã în 2004, ca urmare a terminãrii perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluãrii realizate, functionarii publici vor fi numiti functionari publici definitivi în clasa corespunzãtoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent;

            în temeiul art. 38 (2), lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea art. 2 din Hotãrârea Consiliului Local nr.178/2005 în sensul transformãrii gradului debutant în asistent, treapta de salarizare 3 al postului de consilier în cadrul Compartimentului Programe Cooperare, începând cu data de 01.01.2006.

Art. 2

Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 178/2005 se modificã conform prezentei.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu