Hotărârea nr. 147/2006

Hotãrârea nr. 147 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Extindere si supraetajare locuintã S+P existentã cu mansardã, desfiintare anexã si construire garaj, Strada Vãratec nr. 13, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 147

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Extindere si supraetajare locuintã S+P existentã cu mansardã, desfiintare anexã si construire garaj, Strada Vãratec nr. 13, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea sotilor Covaci Gheorghe si Covaci Vasilica, Planul urbanistic de detaliu Extindere si supraetajare locuintã S+P existentã cu mansardã, desfiintare anexã si construire garaj, Strada Vãratec nr. 13, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul Urbanistic de Detaliu Extindere si supraetajare locuintã S+P existentã cu mansardã, desfiintare anexã si construire garaj, Strada Vãratec nr. 13, Ploiesti, la solicitarea sotilor Covaci Gheorghe si Covaci Vasilica, cu conditia respectarii Avizului nr. 422 din 07.06.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietate particularã conform Contractului de vânzare-cumpãrare nr. 8956/05.12.2005 si are suprafata de 721,00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu