Hotărârea nr. 145/2006

Hotãrârea nr. 145 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire show-room, birouri, hala asamblare tâmplãrie, club si terenuri de tenis, Tarlaua 38, Parcela 560, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 145

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire show-room, birouri, halã asamblare, tâmplãrie, club si terenuri de tenis, Tarlaua 38, Parcela 560,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului  Unguranu Dragos Andrei, Planul urbanistic de detaliu Construire show-room, birouri, halã asamblare, tâmplãrie, club si terenuri de tenis, Tarlaua 38, Parcela 560,  Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si  (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire show-room, birouri, halã asamblare, tâmplãrie, club si terenuri de tenis, Tarlaua 38, Parcela 560,  Ploiesti, la solicitarea domnului  Ungureanu Dragos Andrei,  cu conditia respectarii Avizului nr. 402 din 17.04.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietate particularã conform Contractului de donatie autentificat  nr. 2132 /28.07.2005 si are suprafata de 8.043,00 mp. si cota indivizã din drumul de acces în suprafata de 1.362 indiviz din  1818.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu