Hotărârea nr. 144/2006

Hotãrârea nr. 144 privind solutionarea cererii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului de acordare înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante datorate de S.C. UZTEL S.A. Ploiesti cãtre bugetul local al Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 144

privind solutionarea cererii Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Statului de acordare înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante datorate de S.C. UZTEL S.A. Ploiesti cãtre bugetul local al Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale la proiectul de hotãrâre privind solutionarea cererii Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Statului de acordare de înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante datorate de S.C. UZTEL S.A. Ploiesti cãtre bugetul local al Municipiului Ploiesti;

în conformitate cu prevederile art. 26 alin. 1 lit. c si e din Ordonanta Guvernului nr. 26/29.04.2004 privind unele mãsuri pentru finalizarea privatizãrii societãtilor comerciale aflate în portofoliul A.P.A.P.S. si consolidarea unor privatizãri, aprobatã prin Legea nr. 442/2004;

având în vedere art. 122 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã si Hotãrârea Guvernului Romaniei nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã;

în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

ca urmare a Cererii nr. 559793/18.01.2006 formulatã de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. d si art. 46 din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publicã localã, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã, în parte, cererea formulatã de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de acordare de înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante ale S.C. UZTEL S.A. Ploiesti cãtre bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Inlesnirile acordate constau în scutirea de la plata sumei de 399.702,30 lei reprezentând accesorii calculate pânã la data de 17.11.2004, pentru debitul restant la data de 31.12.2003:

- impozit clãdiri:

                        - dobânzi în sumã de 329.196,86 lei

                        - penalitãti în sumã de 60.618,58 lei

            - impozit teren:

                        - dobânzi în sumã de 7.119,51 lei 

                        - penalitãti în sumã de 1670,52 lei 

            - taxa asupra mijloacelor de transport:

                        - dobânzi în sumã de 641,09 lei

                        - penalitãti în sumã de 171,76 lei

- taxa firmã:

                        - dobânzi în sumã de 243,88 lei

- penalitãti în sumã de 40,07 lei

Art. 3

Inlesnirile la platã prevãzute la art. 2 se vor acorda cu conditia achitãrii debitului curent de cãtre societate în termen de 30 de zile de la data adoptãrii prezentei hotãrâri.

Art. 4

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va comunica hotãrârea celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu