Hotărârea nr. 142/2006

Hotãrârea nr. 142 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Reabilitare termicã Bloc M10, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 3D, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 142

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

Reabilitare termicã Bloc M10, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 3D, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive prezentatã de consilierii Savu Daniel, Chivu Sorin, Sicoe Florin, Palas Paul si Schnelbach Aurelia Simona si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã a Primãriei Municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Reabilitare termicã Bloc M10, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 3D, Ploiesti;

având în vedere prevederile articolului 40 alineatul (1) din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul articolului 38 alineatul (2) litera m din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã  documentatia tehnico-economicã a obiectivului de investitii Reabilitare termicã Bloc M10, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 3D, Ploiesti, Anexa nr. 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu