Hotărârea nr. 140/2006

Hotãrârea nr. 140 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Amenajare centralã termicã Scoala nr. 22

HOTÃRÂREA Nr. 140

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

ai obiectivului Amenajare centralã termicã Scoala nr. 22

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat – Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Amenajare centralã termicã Scoala nr. 22;

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) si art. 166 alin. (41) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995;

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38 lit.m din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare centralã termicã Scoala nr. 22.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti prin Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu