Hotărârea nr. 14/2006

Hotararea nr. 14 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 14

privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2006

                

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice si al Serviciului Public Finante Locale  prin care se propune bugetul pe anul 2006 si lista de investitii;

            având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si O.U.G. nr. 45/2003, ordonanta privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit. d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul local al municipiului Ploiesti pe  anul 2006,  conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã lista de investitii proprii (finanţate integral din bugetul local) pe anul 2006, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Aprobã bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2006, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Aprobã veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local pe anul 2006, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 5

Mandateaza Primarul Municipiului Ploiesti sa negocieze si sa semneze acte juridice cu reprezentantii S.C. Mache S.R.L. pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Consiliului Local nr. 166/2005, urmand ca bugetul local al Municipiului Ploiesti sa fie rectificat in consecinta.

Art. 6

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale unitãtilor de subordonare localã se însãrcineazã cu aducerea  la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu