Hotărârea nr. 139/2006

Hotãrârea nr. 139 privind aprobarea numarului de angajati, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 139

privind aprobarea numãrului de angajati, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate privind aprobarea numãrului de angajati, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2006 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului Romaniei nr. 102/1999 privind protectia specialã si încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, cu completãrile si modificãrile ulterioare, art. 18, alin. 1, lit. f si art. 19, alin. 1, lit. c;

în baza Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, art. 6, alin. 1 si 2;

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu completãrile si modificãrile ulterioare, art. 38, alin. 1 si art. 46, alin. 1,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã, pentru anul 2006, un numãr total de 550 asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav.

Art. 2

Asistentii personali care fac obiectul prezentei hotãrâri trebuie sã fie persoane apte de muncã, provenite din rândul somerilor.

Art. 3

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti va aduce la îndeplinire  prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu