Hotărârea nr. 138/2006

Hotãrârea nr. 138 privind transmiterea în folosintã gratuitã Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationalã, a corpului de clãdire anexa a Scolii nr. 1 Radu Stanian

HOTÃRÂREA Nr. 138

privind transmiterea în folosintã gratuitã Centrului Judetean de Resurse si de Asistentã Educationalã,

a corpului de clãdire anexã a Scolii nr. 1 Radu Stanian

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat si al Directiei Patrimoniu, prin care se propune transmiterea în folosintã gratuitã Centrului Judetean de Resurse si de Asistentã Educationalã, a corpului de clãdire anexã a Scolii nr. 1 Radu Stanian, pentru a servi drept sediu acestui Centru;

în baza prevederilor art. 166 alin. (4’) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995 cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 lit. f si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã transmiterea în folosintã gratuitã, pe o perioadã de 5 (cinci) ani Centrului Judetean de Resurse si de Asistentã Educationalã, a corpului de clãdire anexã a Scolii nr. 1  Radu Stanian, situat în Ploiesti strada Bobâlna nr. 26, în suprafatã construitã de 245 mp.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Directia Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local Ploiesti nr. 233/2005 cu privire la transmiterea în administrarea consiliilor de administratie din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar a clãdirilor si terenurilor în care acestia îsi desfãsoarã activitatea, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de comodat.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic — Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu