Hotărârea nr. 137/2006

Hotãrârea nr. 137 privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 89/2006 privind organizarea de licitatii publice în vederea închirierii unor spatii excedentare apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar

HOTÃRÂREA Nr. 137

privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 89/2006 privind organizarea de licitatii publice în vederea închirierii unor spatii excedentare apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat - Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri prin care se propune completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 89/2006 privind închirierea unor spatii excedentare apartinând unitãtilor de învãtãmânt de pe raza Municipiului Ploiesti;

avand în vedere prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale  aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în conformitate cu art. 1 si art. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în baza art. 166, alin. 4.1 si alin.6 din Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învãtãmântului nr. 84/1995;

în temeiul art. 38 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã completarea Anexei nr. 1 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 89/2006, cu pozitia nr. 11, care va avea urmãtorul cuprins:

Scoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bãlcescu”, Aleea Scolii nr. 2, suprafata utilã 114 mp., 40 mp. dependinte – activitate învãtãmânt particular.

Art. 2

Centrele Financiare ale unitãtilor de învãtãmânt si Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri – Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri, precum si difuzarea ei celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu