Hotărârea nr. 136/2006

Hotãrârea nr. 136 privind identificarea factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor Municipiului Ploiesti si mãsurile ce se impun pentru eliminarea sau diminuarea acestora

HOTÃRÂREA Nr. 136

privind identificarea factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor Municipiului Ploiesti si mãsurile ce se impun pentru eliminarea sau diminuarea acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzand Expunerea de motive a domnilor consilieri Simona Schnelbach, Carmen Dumitru, Andrei Banu, Marcian Popa, Razvan Lungu si Dan Ionitã, si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic Contencios prin care se propune  identificarea factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor Municipiului Ploiesti si mãsurile ce se impun pentru eliminarea  sau diminuarea acestora;

vãzând Hotãrârea Consiliului Local nr. 86/22.03.2006 privind constituirea comisiei speciale de identificare a factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor Municipiului Ploiesti si de identificare a mãsurilor necesare de prevenire a acestora;

având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind protectia civilã si Hotãrârea Guvernului nr. 642/2005 privind aprobarea criteriilor de clasificare a unitãtilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile în functie de riscurile specifice;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local;

în temeiul art. 38 (2) lit. n si 38 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de factorii de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor identificati la nivelul Municipiului Ploiesti conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Stabileste ca functie de alti factori identificati ulterior prezentei, Anexa nr. 1 sã fie completatã în consecintã.

Art. 2

Stabileste ca factorii de risc identificati potrivit articolului 1 sã fie supusi analizei si evaluarii serviciilor publice de subordonare localã, si dupa caz, serviciilor publice descentralizate la nivel local, corespunzãtor domeniului lor de activitate, care vor dispune mãsuri de remediere.

Prevederile alineatului 1 fac obiectul Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3

Stabileste ca Serviciul Public Politia Comunitarã sã asigure activitatea de preluare, centralizare, monitorizare si informare, potrivit Anexei nr. 3 la prezenta.

Art. 4

Periodic Primarul Municipiului Ploiesti va prezenta Consiliului Local al Municipiului Ploiesti informãri privind stadiul realizãrii mãsurilor de eliminare si de prevenire a factorilor de risc identificati sau depistati pe parcurs.

Art. 5

Corespunzãtor prevederile prezentei hotãrâri se modificã Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Politia Comunitarã.

Art. 6

Comisia nominalizatã prin H.C.L. nr. 86/22 martie 2006 care a identificat si centralizat factorii de risc potentiali îsi continuã activitatea pe diferite zone ale orasului pentru a sesiza organele abilitate si a evalua mãsurile de remediere, colaborând în acest sens cu executivul.

Art. 7

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi aduse la cunostinta publicã si se aplicã începând cu data de 1 iulie 2006.

Art. 8

Prin prezenta hotãrâre vor fi aduse la îndeplinire de serviciul Public Politia Comunitarã si de structurile publice specializate ale Municipiului Ploiesti, împreunã cu serviciile descentralizate la nivel local.

Art. 9

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu