Hotărârea nr. 135/2006

Hotãrârea nr. 135 privind aprobarea Regulamentului privind mãsurile de protectie a populatiei împotriva epidemiilor si epizootiilor provocate de pãsãri

HOTÃRÂREA Nr. 135

privind aprobarea Regulamentului privind mãsurile de protectie a populatiei

împotriva epidemiilor si epizootiilor provocate de pãsãri

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic-Contencios, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind mãsurile de protectie a populatiei împotriva epidemiilor si epizootiilor provocate de pãsãri;

luând act de adresele Directiei Sanitar-Veterinarã si pentru Siguranta alimentelor Prahova si a Directiei de Sãnãtate Publicã Prahova;

tinând cont de prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 126/2006 privind instituirea mãsurilor pentru protejarea sãnãtãtii populatiei si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si epidemiilor cauzate de animale si pãsãri pe teritoriul Municipiului Ploiesti;

luând în considerare prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãtii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 11/2006 privind mãsurile ce se aplicã pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României, aprobatã prin Legea nr. 221/2006, ale Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, precum si ale Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

vãzând Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2002, modificatã si completatã;

în temeiul art. 38 alin.1 si 2, lit. s din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Regulamentul privind masurile de protectie a populatiei împotriva epidemiilor si epizootiilor provocate de pasari, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data publicãrii.

Art. 3

Compartimentul Protectie Civila va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

Art. 4

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã cu concursul Directiei de Sãnãtate Publicã Prahova, Directiei Sanitar Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor Prahova, Agentiei de Protectia Mediului, organelor de politie si jandarmerie.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã publicã, prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu