Hotărârea nr. 134/2006

Hotãrârea nr. 134 privind stabilirea cazurilor în care se acordã unele ajutoare de urgentã

HOTÃRÂREA Nr. 134

privind stabilirea cazurilor în care se acordã unele ajutoare de urgentã

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti privind stabilirea cazurilor în care se acordã unele ajutoare de urgentã;

având în vedere prevederile art. 28, alin. 1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si Hotãrârea Guvernului nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001;

în temeiul art. 38, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

(1) Aprobã cazurile în care se acordã unele ajutoare de urgentã persoanelor si familiilor cu domiciliul sau resedinta în Municipiul Ploiesti, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Ajutoarele de urgentã stabilite prin prezenta hotãrâre se vor acorda în limita prevederilor bugetare.

Art. 2

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu