Hotărârea nr. 133/2006

Hotãrârea nr. 133 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 192/2005

HOTÃRÂREA Nr. 133

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 192/2005

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

          vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Politia Comunitara, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 192/2005;

          în conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, modificatã si completatã prin  Ordonanta de Urgentã nr. 23/2005;

având în vedere prevederile art. 28,  lit. m din Hotãrârea de Guvern nr. 2295/2004 de aprobare a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, precum si prevederile Hotãaârarii Consiliului Local nr. 222/2004  privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti;

în temeiul art. 38 (2) lit. n si q din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea articolului nr. 1 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 192/2005, în sensul cã tariful pentru prestări servicii monitorizare – interventie în colaborare cu tertii va fi  în procent de 50% din valoarea tarifelor contractate de tertii prestatori începand cu data de 01.07.2006.

Art. 2

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Public Politia Comunitarã.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu