Hotărârea nr. 132/2006

Hotãrârea nr. 132 privind aprobarea tarifului pentru formare profesionalã a agentilor comunitari de catre Politia Comunitarã Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 132

privind aprobarea tarifului pentru formare profesionala a agentilor comunitari de catre Politia Comunitara Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Politia Comunitara, prin care se propune aprobarea tarifului pentru formare profesionala a agentilor comunitari de catre Politia Comunitara Ploiesti;     

în conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgentă nr.23/2005;

avand în vedere prevederile art. 28, lit. n din Hotãrârea de Guvern nr. 2295/2004 de aprobare a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, precum si prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 222/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti;

în temeiul art. 38 (2) lit. n si q din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã tariful pentru formarea profesionala a agentilor comunitari de catre Politia Comunitara Ploiesti, începand cu data de 01.07.2006, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Tariful va fi actualizat anual cu aprobarea Consiliului Local.

Art. 3

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Public Politia Comunitarã.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu