Hotărârea nr. 13/2006

Hotararea nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei de Transport Public Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 13

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei de Transport Public Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

vãzând Hotãrârea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti nr. 17/30.11.2005, art. 3 prin care se avizeazã proiectul de buget pe anul 2006 al Regiei;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/15.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonanta de Urgentã nr. 45/05.06.2003, privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit. d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri;

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu