Hotărârea nr. 129/2006

Hotãrârea nr. 129 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuintã si bransamente utilitãti, strada Mãrãsesti nr. 145, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 129

privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu

Construire locuintã si bransamente utilitãti, strada Mãrãsesti nr. 145, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Ciurea Constantin Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã si bransamente utilitãti, strada Mãrãsesti nr. 145, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã si bransamente utilitãti, strada Mãrãsesti nr. 145, Ploiesti, la solicitarea domnului Ciurea Constantin, cu conditia respectarii Avizului nr. 384 din 20.03.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietate particularã conform Contractului de vânzare-cumpãrare nr. 3526/2004 si are suprafata de 1.050,00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu