Hotărârea nr. 127/2006

Hotãrârea nr. 127 privind asocierea Municipiului Ploiesti cu alte autoritãti ale administratiei publice locale în vederea extinderii servicului de transport public

HOTÃRÂREA Nr. 127

privind asocierea Municipiului Ploiesti cu alte autoritati ale administratiei publice locale

în vederea extinderii servicului de transport public

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Nicolae Oprea si Marcian Cosma si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care se propune asocierea Municipiului Ploiesti cu alte autoritãti ale administratiei publice locale în vederea satisfacerii unui interes public major, respectiv extinderea servicului de transport public;

având în vedere hotãrârile consiliilor locale ale localitãtilor limitrofe: Berceni, Bucov, Blejoi, Bãrcãnesti, Pãulesti, Târgsorul-Vechi (Strejnic) prin care sunt de acord sã se asocieze cu Municipiului Ploiesti în vederea asigurãrii transportului în comun cãtre aceste localitãti cu mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

în baza prevederilor Hotãrârii de Guvern nr. 828/2003 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de cãlãtori, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 284/2002;

în conformitate cu prevederile art. 2 , alin. 1, lit. b din Legea nr. 21/1996, Legea concurentei;

raportat la art. 31 din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, modificatã si completatã;

în temeiul art. 38, alin 1 si alin 2 , lit. y si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificarile si completarile ulterioare,

             

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã asocierea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti cu Consiliile Locale ale comunelor Targsorul-Vechi, Pãulesti, Berceni, Bucov, Blejoi si Bãrcãnesti, în vederea promovãrii unor interese comune, respectiv efectuarea transportului public în comun pe raza administrativ-teritorialã a localitãtilor asociate.

Transportul public în comun se va efectua prin Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti, în baza unui tarif fundamentat corespunzãtor costurilor efective de exploatare.

Art. 2

Mandateaza Primarul Municipiului Ploiesti ca împreunã cu conducerea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti sã negocieze si sã semneze contractul de asociere cu autoritatile administratiei publice prevazute la art. 1, având la bazã contractul cadru, anexã la prezenta hotãrâre.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mari 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu