Hotărârea nr. 126/2006

Hotãrârea nr. 126 privind instituirea mãsurilor pentru protejarea sãnãtãtii populatiei si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si epidemiilor cauzate de animale si pãsãri pe teritoriul Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 126

privind instituirea mãsurilor pentru protejarea sãnãtãtii populatiei si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si epidemiilor cauzate de animale si pãsãri pe teritoriul Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Carmen Dumitru, Marcian Popa, Teodor Avramescu, Dan Ionitã, Cosma Marcian si Rãzvan Lungu si Raportul de specialitate întocmit de Centrul Operativ pentru Situatii de Urgentã împreunã cu Comandamentul Local Antiepizootic al Municipiului Ploiesti, prin care se propune instituirea mãsurilor pentru protejarea sãnãtãtii populatiei si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si epidemiilor cauzate de animale si pãsãri pe teritoriul Municipiului Ploiesti;

în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentã si ale Hotãrârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentã;

luând act de Ordinele Institutiei Prefectului a Judetului Prahova din care a reiesit cã pe teritoriul Municipiului Ploiesti s-au confirmat cazuri de gripã aviarã;

luând în considerare prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãtii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, precum si ale Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

în baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, coroborat cu prevederile Codului civil;

vãzând Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2002, modificatã si completatã;

în temeiul art. 38 alin.1 si 2, lit. s din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de starea de alertã instituitã de Centrul Operativ pentru Situatii de Urgentã si de Comandamentului Antiepizootic al Municipiului Ploiesti, având drept cauzã confirmarea de cazuri de gripã aviarã pe teritoriul Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Aprobã urmãtoarele mãsuri pentru protejarea sãnãtãtii populatiei si pentru combaterea epizootilor si epidemiilor provocate de animale si pãsãri pe teritoriul Municipiului Ploiesti:

a)      Incepând cu data de 01 iulie 2006, cresterea si detinerea de pãsãri, cu exceptia pãsãrilor de colivie, se poate face cu respectarea urmãtoarelor conditii:

o       numai în gospodãrii individuale

o       gospodaria individualã sã detinã cel putin 150 mp. teren

o       cresterea si detinerea pãsãrilor sã se facã în adãposturi închise sau voliere confectionate din materiale durabile, care sã permitã curãtirea si igienizarea permanentã, amplasarea acestora fiind permisã la cel putin 10 m. de cea mai apropiatã locuintã învecinatã

o       gospodãria sã dispunã de utilitãti, respectiv apã curentã si conditii de evacuare a dejectiilor, conform normativelor în vigoare

o       proprietarii sau detinãtorii de pãsãri trebuie sã detinã acordul scris al vecinilor sau colocatarilor, acolo unde existã stare de indiviziune

o       proprietarii sau detinãtorii trebuie sã declare si sã înregistreze efectivul de pãsãri la Registrul Agricol al Primãriei Municipiului Ploiesti si la Directia Sanitar-Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor Prahova

o       numãrul de pãsãri detinute în gospodãrie sã fie de maxim 20 capete

b)      Incepând cu data de 1 ianuarie 2007 cresterea si detinerea de animale în gospodãrie se poate face numai cu respectarea conditiilor prevazute la punctul a si cu restrictionarea numãrului de animale la maxim 2 capete/specie.

Exceptie fac animalele de pazã si companie care pot fi crescute si în locuintele colective (apartamente).

c)      Interzice pãsunatul pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti.

Art. 3

(1) Stabileste ca amenajãrile executate ilegal pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti cu destinatia de cotete, adãposturi, saivan, grajd, volierã, padoc sau orice altã formã de constructie sau împrejmuire cu rol de crestere a animalelor si pãsãrilor sã fie desfiintate pânã la 30 iunie 2006 de cãtre detinãtori.

(2) In caz de nerespectare, acestea se vor desfiinta pe cale administrativã, cheltuielile urmând a fi suportate de cãtre detinãtor.

Art. 4

Insãrcineazã aparatul propriu al Consiliului Municipiului Ploiesti sã elaboreze un regulament privind cresterea si detinerea animalelor în Municipiul Ploiesti care va fi supus aprobãrii Consiliului Local pânã la data de 30 iunie 2006.

Art. 5

(1) Stabileste cã nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 din prezenta constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã cuprinsã între 1.500 – 2.500 lei RON, ca sanctiune principalã.

(2) Stabileste ca sanctiune complementarã confiscarea pãsãrilor si animalelor ce depaseste numãrul admis corespunzãtor art. 2 din prezenta.

(3) Animalele si pãsãrile confiscate vor fi predate administratiei Parcului Memorial Constantin Stere, urmând ca modul de pãstrare-valorificare sã fie stabilit conform legii.

(4) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobatã prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile si completãrile prevãzute de Legea nr. 526/2004 se aplicã corespunzãtor.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de cãtre primar si împuternicitii acestuia si de cãtre personalul specializat al Politiei Comunitare Ploiesti.

(6) Sumele provenite din amenzile aplicate constituie venit al bugetului local al Municipiului Ploiesti

Art. 6

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã cu concursul Directiei de Sãnãtate Publicã Prahova, Directiei Sanitar Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor Prahova, Agentiei de Protectia Mediului,  Garda de Mediu, organelor de politie si jandarmerie.

Art. 7

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã publicã, în regim de urgentã,  prevederile prezentei hotãrâri.  

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu