Hotărârea nr. 125/2006

Hotãrârea nr. 125 privind invitatia din partea Orasului Harbin – China, înfrãtit cu Municipiul Ploiesti, România

HOTÃRÂREA Nr. 125

privind invitatia din partea Orasului Harbin – China, înfrãtit cu Municipiul Ploiesti – România

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeanã, Relatii Externe, prin care se propune participarea reprezentantilor Municipiului Ploiesti la Târgul de Cooperare Economicã si Comercialã din Orasul Harbin – China;

în conformitate cu Procesul-verbal al Comisiei de validare;

având în vedere invitatia transmisã de Primãria Orasului Harbin – China, din care rezultã necesitatea participãrii Municipiului Ploiesti si a reprezentantilor acestuia la prezenta manifestare;

având în vedere cã participarea la astfel de actiuni face parte din Acordul de înfrãtire, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin Hotãrârea nr. 16/04.04.1994 si semnat de reprezentantii celor douã autoritãti locale;

în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã ca Municipiul Ploiesti sã fie reprezentat la Harbin de o delegatie formatã din 8 membri, din care 6 membri consilieri locali, în urmãtoarea componentã:

- Carmen Dumitru

- Marcel Toma

- Simona Schnelbach

- Marcian Popa

- Andrei Banu

- Ion Eparu

Membrii executivului vor fi numiti prin dispozitia Primarului Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Stabileste ca valoarea cheltuielilor necesare deplasarii delegatiei sã fie suportatã din bugetul local.

Art. 3

Directia Integrare Europeanã, Relatii Externe si Directia Economicã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu