Hotărârea nr. 124/2006

Hotãrârea nr. 124 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/2006

HOTÃRÂREA Nr. 124

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Sorin Chivu si Iulian Teodorescu precum si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/2006 asa cum a fost modificatã si completatã prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 81/2006;

în conformitate cu Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Hotãrârea Guvernului nr.85/2003 privind Regulamentul pentru aplicarea ordonantei amintite; Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere; Ordonanta nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; Ordinul ministrului transporturilor constructiilor si turismului nr. 2218/2005 privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

tinând seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al constructiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/2006 asa cum a fost modificatã si completatã prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 81/2006, dupã cum urmeazã:

 

1.      Anexa nr. 2 va avea urmãtorul continut :

Zona B a municipiului Ploiesti în care se restrictioneazã accesul si circulatia autovehiculelor cu masa maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone, va fi delimitatã de urmãtoarele strãzi:

            Zona de semiindustrie si depozite Crang delimitatã de strãzile: Bd. Republicii ( de la Km. 6 pânã la intersectia cu str. Laboratorului) – Laboratorului – Poligonului – Sos. Vestului – Prel. Ghe. Gr. Cantacuzino (de la intersectia cu str. Vestului pana la DN 72) – Depozitelor – Târgovistei

Zona industrialã Vest delimitatã de strãzile: Sos. Vestului – Libertãtii – Mãrãsesti (de la intersectia cu Sos. Vestului pânã la DN 1) – Vornicei – Padina (de la intersectia cu str. Vornicei pânã la str. Sondelor) – Sondelor – Depoului (de la intersectia cu str. Rudului pânã la intersectia cu str. Mãrfurilor); provizoriu (pânã la darea în folosintã a tronsonului ce va lega str. Depoului cu str. Libertãtii) va fi str. Domnisori (de la intersectia cu str. Libertãtii pânã la intersectia cu str. Sondelor)

Zona industrialã Sud delimitatã de strãzile: Depoului (de la intersectia cu str. Rudului pânã la intersectia cu str. Mimiului) – Mãrfurilor (de la intersectia cu str. Mimiului pânã la intersectia cu str. Rezervoarelor) – Rezervoarelor – Bd. Petrolului – Bd. Bucuresti – Râfov – Corlãtesti;

Zona industrialã Teleajen delimitatã de strãzile: Mircea cel Bãtrân – Grãdinari – Mihai Bravu (de la intersectia cu str. Grãdinari pânã la Centura de Est) – Apelor – Strandului;

Zona industrialã Nord Vega delimitatã de strãzile: Ghe. Doja (de la intersectia cu str. Strandului pânã la intersectia cu str. Calomfirescu) – Transilvaniei (de la intersectia cu str. Calomfirescu pânã la str. Romana – Ghe. Titeica – Tabla Butii – Gãgeni (de la intersectia cu str. Tabla Butii pânã la DN 1A) . 

Accesele la zonele de interes din interiorul zonei restrictionate se poate face numai pe urmãtoarele strãzi – pe aceste strazi accesul este permis numai dupã obtinerea autorizatiei de circulatie sau a vignetei de la Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti sau agentii economici selectati: Malu Rosu; Ghe. Gr. Cantacuzino; Mãrãsesti; Domnisori; Rudului; Buna Vestire; Lupeni: Mihai Bravu: Ghe. Doja; Vãleni: Gãgeni; Sos. Nordului.

 

  1. Aliniatul 3 din art. 1 va avea urmatorul continut :

In zona „B” a Municipiului Ploiesti, care este delimitatã de strãzile specificate în Anexa nr. 2, se restrictioneazã accesul si circulatia autovehiculelor cu masa maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone.  

Prin exceptie, stabileste accesul si circulatia autovehiculelor cu masa maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone pe strãzile ce fac obiectul Anexei nr. 2, fãrã restrictii orare, indiferent de perioada anului si fãrã obtinerea autorizatiei de circulatie sau a vignetei de la Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti sau agentii economici selectati.

 

  1. Aliniatul din art. 4 care prevede accesul si circulatia îin zona B se modifica si completeaza astfel:

o       vehiculele cu masa maximã autorizata de pânã la 3,5 tone inclusiv, sunt scutite de plata tarifului;

o       300 lei/lunã sau 30 lei/zi sau 2500 lei/an pentru vehiculele cu masa maximã autorizatã cuprinsã între 3,5 tone si 7,5 tone inclusiv;

o       500 lei/lunã sau 50 lei/zi sau 4500 lei/an pentru vehiculele cu masa maximã autorizatã cuprinsã între 7,5 tone si 10 tone inclusiv;

o       900 lei/lunã sau 90 lei/zi sau 8000 lei/an pentru vehiculele cu masa maximã autorizatã cuprinsã între 10 tone si 20 tone inclusiv;

o       1200 lei/lunã sau 120 lei/zi sau 11000 lei/an pentru vehiculele cu masa maximã autorizatã mai mare de 20 tone.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/2006, modificatã si completatã prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 81/2006, rãmân neschimbate.

Art. 3

Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/2006, modificatã si completatã prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 81/2006, cu modificãrile si completãrile prezentei va fi republicatã.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile acestei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostiinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu