Hotărârea nr. 123/2006

Hotãrârea nr. 123 privind atribuirea de denumiri de strãzi a cãilor de acces la loturile de teren din incinta S.C. Industrial Parc S.A. din Municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 123

privind atribuirea de denumiri de strãzi a cãilor de acces la loturile de teren

din incinta S.C. Industrial Park S.A. din Mmunicipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune atribuirea de denumiri de strãzi a cãilor de acces la loturile de teren din incinta S.C. Industrial Parc S.A. cu sediul în Ploiesti, Sos. Ploiesti – Târgoviste, societate înfiintatã în baza Hotãrârii nr. 83/27.12.2001 a Consiliului Judetean Prahova;

în baza art. 2, lit. d din Ordonanta nr. 63/2002 a Guvernului României, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. u din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã atribuirea de denumiri de strãzi a cãilor de acces la loturile de teren din incinta S.C. Industrial Parc S.A. din Municipiul Ploiesti, astfel:

Tronsonul A–B – strada SFEREI

Tronsonul B–H – strada CONULUI

Tronsonul C–G – strada CILINDRULUI

Tronsonul E–I – strada PRISMEI

Tronsonul J–K – strada PIRAMIDEI

Tronsonul L–M – strada CUBULUI

identificate prin planul de situatie Anexa nr. 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostiinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mari 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu