Hotărârea nr. 120/2006

Hotãrârea nr. 120 privind respingerea propunerilor de acordare a avizului consultativ pentru numirea directorilor si directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar

HOTÃRÂREA Nr. 120

privind respingerea propunerilor de acordare a avizului consultativ pentru numirea directorilor

si directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Carmen Dumitru, Marcian Popa, Teodor Avramescu, Dan Ionitã si Rãzvan Lungu si Raportul de specialitate al Compartimentului Consilieri Primar prin care se propune respingerea propunerilor de acordare a avizului consultativ pentru numirea directorilor si directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar;

având în vedere prevederile art. 145 alin. 1, 2 si 7 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificatã si completatã;

luând în considerare prevederile art. 14 alin.3 si 21 alin. 6, 7 si 9 din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetãrii nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfãsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat;

în conformitate cu art. 38 alin. 1 si 2, lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Respinge propunerile de acordare a avizului consultativ pentru numirea directorilor si directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar din Municipiul Ploiesti nominalizati potrivit Anexei nr. 1 la prezenta, întrucât nu au fost respectate prevederile art. 145 alin. 1, 2 si 7 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificatã si completatã, si ale art. 14 alin. 3 si 21 alin. 6, 7 si 9 din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetãrii nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat.

Art. 2

Recomandã Inspectoratului Judetean Prahova reorganizarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct în unitãtile de învãtãmânt nominalizate la art. 1, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu