Hotărârea nr. 12/2006

Hotararea nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune bugetul pe anul 2006 si lista de investitii;

având în vedere:

-         prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/15.12.2005;

-         Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004 cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2, lit. d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Termoficare  Ploiesti.

Art. 2

Aprobã lista de investitii pe anul 2006 a Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu