Hotărârea nr. 119/2006

Hotãrârea nr. 119 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 30/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 119

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 30/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 30/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al Municipiului Ploiesti;

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 372/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 50/2004, Legea nr. 520/2004, Legea nr. 349/2005, Ordonanta Guvernului nr. 16/2006;

            în baza Legii nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 97/2005 privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetãtenilor români;

în temeiul art. 38 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 30/2005 în sensul înlocuirii sintagmei Registrul national de evidentã a populatiei din cuprinsul Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al Municipiului Ploiesti cu sintagma  Registrul national de evidentã  a persoanelor.

Art. 2

Aprobã completarea articolului 11 din Regulamentul de organizare si functionare astfel:

Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al Municipiului Ploiesti primeste si solutioneazã cererile pe probleme specifice de evidentã a persoanelor din Municipiul Ploiesti si din localitãtile arondate conform  Anexei nr. 1 a prezentei hotãrâri.

Art. 3

Serviciulul Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor al Municipiului Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu