Hotărârea nr. 118/2006

Hotãrârea nr. 118 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2007

HOTÃRÂREA Nr. 118

privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2007

           

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti prin care se propune instituirea taxei hoteliere pentru anul 2007;

în temeiul art. 278 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completãrile si modificãrile ulterioare;

în baza pct. 185 alin. 1 si 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completãrile si modificãrile ulterioare;

având în vedere prevederile art. 5 alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã de Legea nr. 108/07.04.2004, cu completãrile si modificãrile ulterioare;

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeanã a autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificatã prin Legea nr. 199/1997;   

în temeiul art. 38 alin. (2) lit. d si art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã instituirea taxei pentru sederea într-o unitate de cazare aflatã în Municipiul Ploiesti. Cota taxei hoteliere si modul de calcul al acesteia vor fi aprobate prin hotãrârea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007.

Art. 2

Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 01.01.2007.

Art. 3

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã si Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu