Hotărârea nr. 117/2006

Hotãrârea nr. 117 privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 117

privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2005

al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care se propune aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2005;

având în vedere Hotãrârea Consiliului de Administratie a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti nr. 5/18.05.2006 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2005;

având în vedere prevederile Legii contabilitãtii nr. 82/1991, Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art.38, alin 2, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bilantul contabil si a contul de profit si pierdere pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, potrivit hotãrârii Consiliului de Administratie, astfel:

-         venituri totale 42.343.100 lei

-         cheltuieli totale 41.430.363 lei

-         profit brut 912.737 lei

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu