Hotărârea nr. 116/2006

Hotãrârea nr. 116 privind rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007, finantate din credit bancar

HOTÃRÂREA Nr. 116

privind rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007, finantate din credit bancar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune rectificarea listei de investitii pe anul 2006 si programul de investitii pe anii 2006,2007, finantat din credit bancar;

tinând cont de propunerile formulate în cadrul sedintei Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

avand în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005 – Legea bugetului de stat pe anul 2006 si ale Ordonantei de Guvern nr. 45/2003, privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;.

            în temeiul art. 38 (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea listei de investitii pe anul 2006 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Sursa de finantare pentru obiectivele de investitii prevazutã în Anexa nr. 1 este asiguratã prin creditul bancar contractat de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti cu ALPHA BANK în valoare de 66 285 128,5 RON

Art. 3

Serviciul anual al datoriei aferent împrumutului, se suportã din subventii alocate din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti, serviciile de specialitate ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu