Hotărârea nr. 114/2006

Hotãrârea nr. 114 privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2005 ale bugetului local, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local

HOTÃRÂREA Nr. 114

privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2005 ale bugetului local, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2005;

            având în vedere prevederile O.U.G nr. 45/2005 – Ordonanta privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit. d, art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã contul de executie al bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2005, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã contul de executie al bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local pe anul 2005, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Aprobã contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2005, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Aprobã contul de executie al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local pe anul 2005, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 5

Aprobã conturile de executie pe anul 2005 ale ordonatorilor de credite astfel:

-          Filarmonica Paul Constantinescu, conform Anexei nr. 5

-          Teatrul Toma Caragiu, conform Anexei nr. 6

-          Casa de Culturã I. L. Caragiale,conform Anexei nr. 7

-          Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 8

-          Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 9

-          Administratia Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 10

-          Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 11

-          Administratia Parcului Constantin Stere, conform Anexei nr. 12

-          Serviciul Public Finante Locale, conform Anexei nr. 13

-          Politia Comunitarã, conform Anexei nr. 14

-          Serviciul Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor, conform Anexei nr. 15

-          Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice, conform Anexei nr. 16

-          Regia Autonomã de Transport Ploiesti, conform Anexei nr. 17

-          Centrul de Transfuzie Sanguinã, conform Anexei nr. 18

-          Centrul Financiar Gradinita Nr. 28, conform Anexei nr. 19

-          Scoala Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 20

-          Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 21

-          Liceul Toma Socolescu, conform Anexei nr. 22

-          Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 23

-          Liceul 1 Mai, conform Anexei nr. 24

-          Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 25

-          Scoala Nr. 29, conform Anexei nr. 26

-          Liceul Nichita Stãnescu, conform Anexei nr. 27

-          Grup Scolar Industrie Usoarã, conform Anexei nr. 28

-          Colegiul Lazãr Edeleanu, conform Anexei nr. 29

-          Liceul Energetic, conform Anexei nr. 30

-          Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 31

-          Liceul Transport Auto, conform Anexei nr. 32

-          Scoala Grigore Moisil, conform Anexei nr. 33

-          Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 34

-          Liceul de Arta, conform Anexei nr. 35

-          Grupul Scolar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 36

-          Colegiul I. L. Caragiale, conform Anexei nr. 37

-          Colegiul Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 38

-          Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr. 39

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu