Hotărârea nr. 113/2006

Hotãrârea nr. 113 privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si Registrul Auto Român în vederea realizãrii unui obiectiv de interes public

HOTÃRÂREA Nr. 113

privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si Registrul Auto Român

în vederea realizãrii unui obiectiv de interes public

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune asocierea între Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si Registrul Auto Român în vederea realizãrii în comun a unui obiectiv de interes public;

având în vedere prevederile art. 10, alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în baza  Ordonantei de Urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. f si x din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea terenului situat în Ploiesti, str. Mihai Bravu, tarlaua 23, parcela A320 din domeniul public al Municipiului în domeniul privat al acestuia. Terenul este identificat conform planului de situatie, Anexa nr. 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã asocierea pe o perioadã de 49 ani dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si Registrul Auto Român în vederea construirii, amenajãrii si exploatãrii în comun a unui imobil în care îsi va desfãsura activitatea reprezentanta Prahova a Registrului Auto Român, în conditiile stipulate in contractul de asociere, Anexa nr. 2 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã negocieze si sã semneze contractul de asociere prevãzut la art. 2 din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Patrimoniu si Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 9 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu