Hotărârea nr. 112/2006

Hotãrârea nr. 112 privind validarea comisiei desemnatã sã renegocieze Contractul de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti si stabilirea mandatului acesteia

HOTÃRÂREA Nr. 112

privind validarea comisiei desemnatã sã renegocieze contractul de concesiune cu

S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti si stabilirea mandatului acesteia

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a doamnelor consilieri Elena Trican si Evelinne Vasilescu si Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Ploiesti prin care se propune validarea comisiei desemnatã sã renegocieze contractul de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti si stabilirea mandatului acesteia;

în conformitate cu propunerile formulate în sedintã, privind componenta comisiei;

având în vedere informarea prezentatã Consiliului Local în sedinta din data de 22 martie 2006 si propunerile formulate în cadrul acesteia cu privire la componenta comisiei;

în baza propunerilor reiesite din sedinta Consiliului Local din data de 28 aprilie 2006 cu privire la rolul si atributiile comisiei, precum si a propunerilor formulate în prima sedintã a comisiei din data de 04 mai 2006;

luand act de Dispozitia Primarului Municipiului Ploiesti nr. 1920/2006 privind constituirea comisiei;

în temeiul art. 46(1) si art. 55(7) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Valideazã comisia specialã a Municipiului Ploiesti, de renegociere a Contractului de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti, în urmãtoarea componentã:

  • Evelinne Vasilescu                    - consilier local
  • Cãtãlin Popescu                        - consilier local
  • Daniel Savu                              - consilier local
  • Maria-Magdalena Mazâlu         - Secretarul Municipiului Ploiesti
  • Ion Ocneanu                             - consilier primar.

Comisia va stabili presedintele.

Art. 2

Mandateazã comisia desemnatã de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, potrivit art. 1, sã renegocieze cu reprezentantii S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti contractul de concesiune urmãrindu-se în principal:

a)      stabilirea tarifului la energia termicã, modul si conditiile de modificare ale acestuia pe perioada derulãrii contractului;

b)      realizarea investitiilor;

c)      adaptarea contractului corespunzãtor legislatiei actuale în domeniu;

d)      alinierea contractului corespunzator strategiei Guvernului în domeniu;

e)      rezolvarea problemelor financiare aparute în derularea contractului;

f)        alte probleme reiesite din aplicarea aspectelor de mai sus.

Comisia are obligatia sã finalizeze renegocierea contractului pânã la data de 31 iulie 2006.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va comunica prezenta hotãrâre persoanelor interesate.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 9 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria-Magdalena Mazâlu