Hotărârea nr. 110/2006

Hotãrârea nr. 110 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public centralizat al Judetului Prahova de alimentare cu energie termică a Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 110

privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune

a Serviciului public centralizat al Judetului Prahova de alimentare cu energie termicã a Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a doamnei consilier Evelinne Vasilescu si a domnului consilier Daniel Savu precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de delegare prin concesiune, urmare a influentelor generate de recuperarea pierderilor înregistrate de Concesionar, în urma modificãrii pretului combustibilului, în perioada 1 mai 2005 – 30 aprilie 2006;

în conformitate cu art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare precum si ale art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, modificatã de Legea nr. 241/2003;

având în vedere Contractul de concesiune încheiat în anul 2004, cu operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova, art. 23.4 si prevederile art. 5, lit. c, art. 38, art. 39, art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã centralizat;

luând act de Procesul-verbal al sedintei Comisiei de renegociere a contractului, din care reiese necesitatea încheierii actului aditional ca cerintã obiectivã fatã de posibilitãtile reale ale bugetului local;

în temeiul art. 38, alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Actul aditional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune, Anexa nr. 1, care face parte integrantã din hotãrâre.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze Actul aditional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termicãa pentru Municipiul Ploiesti.

Art. 3

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti, Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

 

Data in Ploiesti, astazi, 9 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria-Magdalena Mazâlu