Hotărârea nr. 11/2006

Hotararea nr. 11 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti I.L. Caragiale

HOTÃRÂREA Nr. 11

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale, privind necesitatea aprobãrii  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonanta de urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 1 si 2 lit. d, art. 46 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu toate modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006  al Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale, conform Anexei nr. 1 si Planul cu programele si proiectele culturale minimale conform Anexei nr. 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Finantarea Casei de Culturã I.L. Caragiale se realizeazã astfel:

-         venituri proprii

-         subventii de la bugetul local

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Casei de Culturã a Municipiului Ploiesti I.L. Caragiale se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu