Hotărârea nr. 109/2006

Hotãrârea nr. 109 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 109

privind rectificarea  bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2006

                         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 – Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 – Ordonanta privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

tinând cont de prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 58/2006 modificatã, privind participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în calitate de actionar la constituirea unei societãti comerciale de interes judetean pentru efectuarea de investitii în infrastructurã;

în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit.d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe  anul 2006,  conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

In mod corespunzãtor se modificã lista de investitii pe anul 2006.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea  la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 9 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria-Magdalena Mazalu